پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

هفته دوم اردیبهشت ماه و مشاهده سنگ چشم پشت سرخ در پارک جمشیدیه