پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 

پس از تماس دوست و همکار گروه طرلان جناب آقای فراهانچی در خصوص مشاهده پرنده ای شبیه به صعوه ابرو سفید در پارک جمشیدیه و مشاهده عکس گرفته شده، حضور این پرنده در تهران به تایید رسید. هرچند صعوه ابروسفید پیش از این نیز در مناطق اطراف تهران از جمله جنوب ورامین مشاهده و توسط گروه طرلان رکورد گردیده بود اما .......

 س از تماس دوست و همکار گروه طرلان جناب آقای فراهانچی در خصوص مشاهده پرنده ای شبیه به صعوه ابرو سفید در پارک جمشیدیه و مشاهده عکس گرفته شده، حضور این پرنده در تهران به تایید رسید. هرچند صعوه ابروسفید پیش از این نیز در مناطق اطراف تهران از جمله جنوب ورامین مشاهده و توسط گروه طرلان رکورد گردیده بود اما گویا رکورد این پرنده در شهر تهران و پارک جمشیدیه  از قلم افتاده بود. در بازدید از پارک جمشیدیه در روز پنجشنبه  16  آبان ماه، در قسمتهای شمالی پارک بیش از 6 قطعه از این پرنده بصورت پراکنده مشاهده گردید که نشان از حضور فعال این پرنده در این منطقه است. پرندگان مشاهده شده غالبا در دستجات دوتایی و یا تک مشاهده گردیدند.

 

 

Image 

صعوه ابرو سفید- پارک جمشیدیه (عکس:علیرضا هاشمی)