پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود


 
در روز شنبه 6 مهرماه یک جفت سسک سر سیاه نر و ماده بالغ در پارک جمشیدیه مشاهده گردید. .......

سسک سر سیاه
 
در روز شنبه 6 مهرماه یک جفت سسک سر سیاه نر و ماده بالغ در پارک جمشیدیه مشاهده گردید.با توجه به مشاهده این پرنده در فروردین ماه امسال در همین پارک، وضعیت حضورو یا زادآوری آن در حال بررسی است.