پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود


با تصویت هیئت مدیره گروه طرلان، سرکار خانم دکتر عاطفه موسویان، از اعضای فعال و با سابقه گروه، به سمت مدیر داخلی باشگاه طرلان برگزیده شدند. متنی از ایشان را در" این لینک "مطالعه نمایید.
بدین ترتیب در گروه طرلان، جناب آقای مهندس پرویز بختیاری به عنوان مدیر بخش آموزش، آقای امیر سبزی مدیریت بخش خدمات الکترونیک و جناب آقای علی سنگچولی به عنوان مدیر سفرهای گروه فعالیت خواهند نمود. آقای علیرضا هاشمی نیز کماکان مدیریت گروه پرنده نگری طرلان و همچنین مدیریت بخش پروژه ها و تحقیقات را بر عهده دارد.