پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود


.گنجشک های سینه سیاه به تهران مهاجرت کردند. این گونه از گنجشک ها که به واسطه سینه رگه رگه سیاه رنگ خود به سادگی از سایر گنجشک ها قابل شناسایی است مهاجر پاییزه و زمستانه شهر تهران است
.در تهران چهارگونه گنجشک زیست می کند بجز این گونه سایرین بومی شهر تهران هستند. برای تماشای این پرنده زیبا می توانید به پارکها و فضاهای سبز نیمه ی جنوبی شهر بروید

.گنجشک سینه سیاه معمولا به ارتفاعات نمی رود، زیستگاه آنها مناطق نسبتا کم ارتفاع است

گزارش و عکسها از پرویز بختیاری

تهران آذر 1390